4 Şubat 2014 Salı

Almanya'da Türkiye pasaport işlemleri

Pasaport islemleri
Yeni pasaport alma
Reþit olanlar:
Nüfus cüzdaný,
Eski pasaport cüzdaný,
3 adet yeni çekilmiþ vesikalýk fotoðraf,
Ýþçi veya iþveren olduðunu gösteren belge,
Refakat hanesinde kayýtlý olan çocuklarýn ikiþer adet yeni çekilmiþ fotoðraflarý ve nüfus cüzdanlarý,
Askerlik durumunu gösterir belge.
16 Yaþýndan küçük olanlar:
Çocuk, Baþkonsolosluða gelemiyorsa fotoðraflý okul veya ikamet belgesi,
Anne ve babanýn pasaportlarý,
Çocuðun nüfus cüzdaný,
Evlilik dýþý dünyaya gelen çocuklarda, meþruatlý nüfus kayýt örneði,
Anne ve babanýn her ikisinin de Baþkonsolosluða bizzat gelerek beraberce imzalayacaklarý muvafakatname,
Anne veya babadan birisi, Baþkonsolosluða gelemiyor ise bulunduklarý yer noterinde veya diðer bir Türk Baþkonsolosluðunda tanzim ettirecekleri muvafakatname,
Anne ve babanýn boþanmýþ olmasý halinde çocuðun velayeti hakkýnda kesinleþmiþ mahkeme kararý.
16 yaþýndan küçüklerin pasaport refakat hanesine kaydý:
Kaydedilecek çocuðun doðum belgesi veya nüfus cüzdaný,
Anne ve babanýn pasaportlarý ve nüfus cüzdanlarý,
Annenin pasaportuna kayýt edildiði taktirde babanýn, babanýn pasaportuna kayýt halinde annenin, nüfus cüzdaný ve pasaportuyla bizzat Baþkonsolosluða gelmesi,
Evlenme cüzdaný (Yeni doðumda yapýlan kayýtlarda)
Ýki adet fotoðraf.
Kayýp pasaport :

Yabancýlar Dairesi‘nden alýnacak kayýp belgesi (Verlustanzeige)
4 adet vesikalýk fotoðraf,
Pasaportun hangi makamdan, ne zaman alýndýðýný ve nasýl kaybolduðunu belirten Türkiye ve Almanya adreslerinin yer aldýðý dilekçe,
Nüfus hüviyet cüzdaný
Devamını Oku »